Nieuws

terug

HUURREGLEMENT

Het reglement is geldig vanaf 1 september 2005. Dit is de tweede versie van het huurreglement, die is opgesteld op en wordt nageleefd vanaf 1 april 2020. De huurder verklaart zich akkoord met deze voorwaarden door gebruik te maken van de oefenstudio van de verhuurder. Het is verhuurder toegestaan deze voorwaarden op elke moment eenzijdig te wijzigen. Aan de huurder wordt deze wijziging gemeld.

De verhuurder is dB’s oefenstudio’s met al haar apparatuur die in eigendom is, CAB Rondom 100, 3534 BE Utrecht en die bereid is deze ter beschikking te stellen aan derden.

De huurder is degene die gebruik maakt van een oefenstudio of een oefenstudio wil gebruiken en dit via een contactpersoon aan verhuurder kenbaar maakt.

Verantwoordelijkheden

De huurder is volledig en uitsluitend verantwoordelijk voor zijn activiteit (inhoud/organisatie /participanten). De huurder gaat als een goed en zorgvuldig huisvader om met de oefenstudio en de aanwezige apparatuur. De huurder is verantwoordelijk voor alle door hem en/of zijn publiek veroorzaakte schade, zowel jegens derden als jegens de verhuurder (m.n. schade aan en in de door hem gehuurde ruimtes, aanwezige apparatuur en directe toegangsruimten). De huurder is verantwoordelijk voor alle materiaal dat hij meebrengt en is verplicht dit onmiddellijk na de beëindiging van de huurperiode te verwijderen. Tevens is de huurder verplicht de gehuurde ruimtes op de overeengekomen eindtijd te verlaten. De huurder volgt de instructies van verhuurder dan wel haar medewerkers stipt op. Verhuurder draagt zorg dat huurder gebruik kan maken van de gehuurde en compleet ingerichte oefenstudio. Bij de standaarduitrusting van de oefenstudio behoren: 1 5-delig drumstel (snare, 2 racktoms, floortom, bassdrum) met kruk, drumpedaal, hihatpedaal en 3 bekkenstandaards; 1 basversterker, 2 gitaarversterkers, 1 zanginstallatie (powered mixer en 2 luidsprekers), plus bij de balie af te halen microfoons (2 of 3 al naar gelang het type ruimte) met toebehoren en voetschakelaars voor de gitaarversterkers. Het is de huurder niet toegestaan zonder toestemming van de verhuurder apparatuur uit een andere oefenstudio te pakken. Verhuurder draagt zorg voor het beschikbaar zijn van alle standaard apparatuur en personeel. Verhuurder is verantwoordelijk voor de benodigde vergunningen en het voldoen aan brandveiligheidvoorschriften en milieuvoorschriften.

Vooraf

De huurder boekt een studio online of maakt een telefonische of mondelinge reservering bij de verhuurder voor de huur van de oefenstudio onder achterlating van een telefoonnummer, waarop de contactpersoon bereikbaar is. Verhuurder bevestigt de huurperiode en de overeengekomen huurprijs in het reserveringssysteem. Voor aanvang van de eerste huurperiode geeft de contactpersoon zijn/haar adresgegevens door en overlegt hij/zij een identificatie-bewijs. De huurder meldt minimaal 8 uur van te voren of er aanvullende dan wel specifieke wensen zijn ten aanzien van de gehuurde oefenstudio. Verhuurder zal voor zover mogelijk aan deze wensen voldoen. Het staat de verhuurder vrij een ieder te weigeren een oefenstudio te (laten) gebruiken zonder daarvoor een geldige reden op te geven.

Gebruik van de oefenstudio

De verhuurder heeft ook twee niet-ingerichte oefenstudio’s ter beschikking van de huurder. Deze ruimten worden in de regel vooraf gehuurd op een structurele basis. Voor deze ruimten gelden twee afwijkende regels:

  •  Het gebruik van de ruimte kan jaarlijks maximaal 4 maal kosteloos worden geannuleerd; voor het overig dient de huurder de gehuurde oefenruimte te betalen ook al wordt deze niet gebruikt.
  •  Op een dag dat de dB’s oefenstudio’s gesloten is, worden geen kosten in rekening gebracht aan de huurder.

Huur van niet ingerichte oefenruimte

De verhuurder heeft ook twee niet-ingerichte oefenstudios ter beschikking van de huurder. Deze ruimten worden in de regel vooraf gehuurd op een structurele basis. Voor deze ruimten gelden twee afwijkende regels.

– Het gebruik van de ruimte kan jaarlijks maximaal 4 maal kosteloos worden geannuleerd; voor het overig dient de huurder de gehuurde oefenruimte te betalen ook al wordt deze niet gebruikt.

– Op een dag dat de dB’s oefenstudio’s gesloten is, worden geen kosten in rekening gebracht aan de huurder.

Prijs

De prijs van een te huren oefenstudio wordt jaarlijks vastgesteld door de verhuurder. Elk jaar in januari past de verhuurder de prijzen aan. De lijst met daarop de prijzen van de oefenstudios en consumpties hangt ter inzage in de dB’s oefenstudio’s en is beschikbaar op de website.

Betaling

De huurder betaalt de huur van de oefenstudio contant of per pin op de dag van het gebruik. Alleen bij grote uitzondering kan hiervan worden afgeweken en kan de oefenstudio op rekening worden betaald. Als bewijs van betaling ontvangt de huurder een door een medewerker ondertekende kwitantie. De huurder betaalt op de dag van het gebruik de consumpties aan de barmedewerkers. Met permissie kunnen de consumpties ineens aan het einde van de avond worden voldaan. Een uit het verleden openstaande rekening moet contant worden voldaan bij aanvang van een nieuwe huurperiode. Indien alsdan niet wordt betaald, dan staat het de verhuurder vrij de huurder de toegang te weigeren. Indien de huurder niet tijdig betaalt dan zal de huurder cq contactpersoon worden aangemaand binnen een termijn van 14 dagen voor betaling zorg te dragen. Indien geen betaling wordt ontvangen dan is verhuurder gerechtigd zonder vooraf een ingebrekestelling te sturen aan huurder de vordering over te dragen aan een incassobureau. De kosten die gepaard gaan met de incassoprocedure zullen aan de huurder in rekening worden gebracht.

Borg

Indien de verhuurder dat noodzakelijk acht kan een borg worden gevraagd voordat de huurder gebruik kan maken van de oefenstudio. De borg bedraagt € 100,– en wordt aan het einde van de gebruiksperiode teruggeven na vaststelling dat al het gebruikte materiaal terug op zijn plaats is gebracht, de gemaakte afspraken tussen de huurder en verhuurder zijn nageleefd, indien er geen schade is aangericht en nadat de verbruikte consumpties contant zijn betaald.

Annuleren

Een annulering van de gehuurde oefenruimte kan tot 24 uur voor de overeengekomen begintijd van de huur kosteloos geschieden. Indien wordt geannuleerd binnen 24 uur voor de begintijd van de huur dan wordt de helft van de basishuurprijs in rekening gebracht; indien in het geheel niet wordt geannuleerd (zgn no-show) dan wordt het hele huurbedrag in rekening gebracht.

Verlaten en schoonmaken

De huurder laat de oefenstudio achter zoals deze is aantroffen en neemt dus alle koffie- en drankflesjes mee, deponeert afval in de daartoe bestemde afvalbak, zet versterkers terug waar ze stonden en zorgt dat alle toms en de snare weer op het drumstel zitten voor de volgende band; dit geldt ook als de huurder de laatste huurder van de dag is. In het geval de volgende huurder reeds gearriveerd is, dan kunnen de geleende spullen van de verhuurder overgedragen worden aan de volgende huurder (met name de lade + inhoud of losse microfoons), waarvan de huurder uitdrukkelijk melding maakt bij de barmedewerkers.

Huur kastruimte

Indien sprake is van de huur van kastruimte, dan geschiedt dit volledig op risico van de huurder. Daartoe kan de huurder in overleg met de verhuurder extra sluitwerk op de kast aanbrengen voor rekening en risico van de huurder. Huurder dient zelf voor eventuele verzekering van in de kast opgeslagen apparatuur zorg te dragen.

Overige bepalingen

Het is niet toegestaan in de oefenstudio te roken.

Klachten van de huurder kunnen bij de verhuurder dan wel het barpersoneel mondeling worden ingediend onder achterlating van een telefoonnummer; Klachten kunnen ook schriftelijk worden gemeld; schrijf aan: Paul de Brabander, CAB Rondom 100, 3534 BE Utrecht, of email: paul@dbstudio.nl

Verhuurder verstrekt geen alcohol onder de 18 jaar en geen sterke drank onder de 18 jaar.

Iedere aanwezige in de gehuurde ruimtes moet op verzoek van verhuurder zijn/haar identiteitsbewijs laten zien.

Indien het gebouw van de verhuurder is gesloten, is de alarminstallatie ingeschakeld, waarbij een meldkamer medewerkers van de verhuurder waarschuwt bij inbraak of brand. De beveiliging van de verhuurder valt in risicocategorie 3, waarbij enkele bouwkundige eisen niet haalbaar zijn in verband met brandweer-eisen.

AANMELDEN NIEUWSBRIEF

Blijf op de hoogte en schrijf je in…